نویسنده = حسین کاظمی نژاد
تعداد مقالات: 3

1 تحلیل ترموهیدرولیک سوخت های حلقوی به روش زیرکانال برپایه مدل شار رانشی
حسن اسمعیلی*؛ حسین کاظمی نژاد؛ احسان بوستانی؛ احسان بوستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (718.72 K)

2 بررسی اثر تغییر ضریب هدایت حرارتی سوخت با مصرف سوخت در محاسبه توزیع دما در داخل سوخت حلقوی
حسن اسمعیلی*؛ حسین کاظمی نژاد؛ احسان بوستانی؛ احسان بوستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (435.2 K)

3 طراحی سیستم RFشتابدهنده الکترون با انرژِیMeV10و توان
علی محمد پورصالح*؛ حسین خلفی؛ حسین کاظمی نژاد؛ فرشید طباخ؛ علی محمد پورصالح حسین خلفی حسین کاظمی نژاد فرشید طباخ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (186.78 K)