نویسنده = سمانه ذوالقدری
تعداد مقالات: 2

1 مدل سازی پراکنش زیستی ترکیب نشاندار [64Cu]Cu-NODAGA-RGD-Bombesin در موش­های توموری
نعیمه امرایی*، بهروز علیرضاپور، اصغر حدادی، سمانه ذوالقدری، حسن یوسف نیا، فاطمه شاکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

2 تولید، کنترل کیفی و مطالعه توزیع زیستی رادیو ایمونوکنژوگه 67Ga-Bn-DOTA-antiCD20 به منظور تصویر برداری از لنفوم غیر هوچکین
بهروز علیرضاپور*، محمد علیزاده، سمانه ذوالقدری، حسن یوسف نیا، نعیمه امرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)