نویسنده = مهسا مهرانگیز
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی افروزش سریع با هدایتگر مخروطی به کمک باریکه افروزشی مرکب پروتون ـ ریز خوشه الکترونی
مهسا مهرانگیز؛ سهیل خوشبین فر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (863.29 K)