نویسنده = احسان بوستانی
تعداد مقالات: 4

1 بررسی اثر هرکدام از مکانیسم های انتقال گرما از سوخت یک راکتور تحقیقاتی پس از حادثه از دست دادن کامل خنک کننده
احسان بوستانی*؛ صمد خاکشورنیا؛ حسن اسماعیلی؛ احسان بوستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (740.05 K)

2 اثر خودحفاظی نمونه‌ روی عدم قطعیت شار نمونه برای یک راکتور تحقیقاتی نوعی
احسان بوستانی؛ مصطفی حسن زاده*؛ احسان بوستانی؛ مصطفی حسن زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.85 K)

3 تحلیل ترموهیدرولیک سوخت های حلقوی به روش زیرکانال برپایه مدل شار رانشی
حسن اسمعیلی*؛ حسین کاظمی نژاد؛ احسان بوستانی؛ احسان بوستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (718.72 K)

4 بررسی اثر تغییر ضریب هدایت حرارتی سوخت با مصرف سوخت در محاسبه توزیع دما در داخل سوخت حلقوی
حسن اسمعیلی*؛ حسین کاظمی نژاد؛ احسان بوستانی؛ احسان بوستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (435.2 K)