نویسنده = محسن محرابی
تعداد مقالات: 3

1 بررسی پارامترهای نوترونیکی و حفاظ سازی یک راکتور مرجع با استفاده از کد مونت کارلو MCNPX
محسن محرابی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (552.66 K)

2 امکان سنجی تولید ژنراتور درون تنی 212Pb/212Bi به منظور استفاده در درمان هدفمند بوسیله ذرات آلفا در راکتور تحقیقاتی تهران
نفیسه سالک؛ محسن محرابی؛ سارا وثوقی*؛ محسن محرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (414.94 K)

3 بررسی اثر نوع و ضخامت فیلتر تیوپ اشعه ایکس بر کیفیت و شدت طیف
حسن رنجبر*؛ محسن محرابی؛ محسن محرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (380.05 K)