نویسنده = رضا پورایمانی
تعداد مقالات: 3

1 بررسی تاثیر پراکندگی‌ همسانگرد و غیرهمسانگرد در برهمکنش الاستیک نوترون بر سطح مقطع آسیب جابجایی ایزوتوپ 56Fe
الهه مسلمی مهنی، فرخ خوش احوال* ، رضا پورایمانی، محمد امین امیرخانی دهکردی، رضا پورایمانی، محمد امین امیرخانی دهکردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (495.42 K)

2 بررسی عملکرد نوترونیک چند جاذب سوختنی شناخته شده در مجتمعهای سوخت راکتور بوشهر
زهرا پاپی، فرخ خوش احوال* ، رضا پورایمانی، یاسر کاسه ساز، یاسر کاسه ساز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (899.62 K)

3 محاسبه طیف پس­زنی PKA و سطح مقطع آسیب جابجایی برای برهمکنش الاستیک نوترون با آهن
الهه مسلمی مهنی، فرخ خوش احوال*، رضا پورایمانی، محمدامین امیرخانی دهکردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)