تعیین شاخص­های ارزیابی ریسک در یک نیروگاه هسته ای به همراه معیارهای ریسک هسته ای

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
شرکت توانا
چکیده
زیرساخت‌های حیاتی یک کشور، سیستم‌ها و دارایی‌های فیزیکی یا مجازی هستند که در صورت تضعیف و یا تخریب آن‌ها، آسیب‌های بسیاری از نظر اقتصادی، امنیت ملی، سلامت عمومی و زیست محیطی به آن کشور وارد می‌شود. این نیازمندی با توجه به اولویت‌های هر نیروگاه متفاوت بوده و شامل شاخص‌های مهمی جهت بررسی آن می‌گردد. نیروگاه اتمی نیز با توجه به اولویت‌ها و شرایط خود، بایستی شاخص‌های مورد نظر خود در زمینه‌ی صدور مجوز پیاده‌سازی تصمیمات و انجام پروژه‌ها را مشخص و طی آن فرایند ارزیابی ریسک و امکان‌سنجی پیاده‌سازی فعالیت‌ها را انجام دهد. فرایند ارزیابی ریسک را می‌توان به دو صورت کیفی و کمی و یا ترکیبی از هر دو نوع انجام داده و تصمیمات را بر مبنای آن پایه‌گذاری کرد. در این پژوهش، شاخص‌ها و معیارهای کمی و کیفی ارزیابی ریسک در نیروگاه‌های اتمی شناسایی و شاخص‌های منطبق توسعه داده شده و نحوه‌ی انجام فرایند ارزیابی ریسک شرح داده خواهد شد.
کلیدواژه ها
مراجع
<p>-1</p>