بررسی مهم ترین روش های تحلیل ریشه ای رویداد در نیروگاه های اتمی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
شرکت توانا
چکیده
هر رویداد با هر سطحی که در نیروگاه‌های اتمی رخ می‌دهد دارای دلایل مشخص قابل لمس و دلایلی پنهان می‌باشد. شناسایی دلایل پنهان و تحلیل آن‌ها در نیروگاه‌های اتمی تحت عنوان تحلیل ریشه‌ای رویداد با هدف پیشگیری از وقوع مجدد رویداد، کاهش هزینه‌های تولید انرژی، تولید پیوسته‌ی برق و افزایش ایمنی با روش‌ها و تکنیک‌های متنوعی انجام می‌گردد. روش تحلیل ریشه‌ای رویداد، به شناسایی و بررسی دلایلی که به‌راحتی قابل شناسایی نبوده و پنهان می‌باشند پرداخته و راهکارهای رفع آن‌ها را نیز بررسی می‌کند. در این پژوهش به بررسی مهمترین تکنیک‌ها و روش‌های انجام تحلیل ریشه‌ای رویداد در صنعت نیروگاه‌های اتمی پرداخته شده و این روش ها با هم مقایسه شده اند. در این پژوهش به بررسی مهمترین تکنیک‌ها و روش‌های انجام تحلیل ریشه‌ای رویداد در صنعت نیروگاه‌های اتمی پرداخته شده و این روش ها با هم مقایسه شده اند. در این پژوهش به بررسی مهمترین تکنیک‌ها و روش‌های انجام تحلیل ریشه‌ای رویداد در صنعت نیروگاه‌های اتمی پرداخته شده و این روش ها با هم مقایسه شده اند.
کلیدواژه ها
مراجع
<p>-1</p>