بررسی آزمایشگاهی پارامترهای مؤثر بر بازیابی اورانیوم از اسید فسفریک به روش استخراج حلالی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
سنگهای فسفاته با منشأ سنگهای رسوبی دارای عناصر رادیو اکتیو می‌باشند. مقدار اورانیوم آن از 50 تا 300 ppm متغیر است. زمانی که سنگ فسفات به اسید فسفریک (H3PO4) تبدیل می‌شود حدود 80 تا 90 درصد اورانیوم به محلول (اسید فسفریک) منتقل می‌شود. استخراج اورانیوم از اسید فسفریک به روش استخراج حلالی یکی از روش های مهم و مرسوم برای تأمین اورانیوم برای تولید سوخت هسته ای می باشد. پارامترهای متعددی بر این فرآیند تأثیر گذار می‌باشند. لذا در این پژوهش پارامترهای مؤثر شامل دانسیته نوری اسید در فرایند شستشوی اسید فسفریک با کروزن، زمان فرآیند اکسیداسیون اسید با هیدروژن پراکسید، زمان و دمای اختلاط بر ضریب استخراج اورانیوم و حداقل میزان اورانیوم در رفینیت استخراج مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد در دانسیته نوری 327/0 و زمان اکسیداسیون 8 دقیقه با استخراج 5 مرحله‌ای در دما°C 40 و زمان 3 دقیقه بهترین عملکرد استخراج و ضریب توزیع اورانیوم حاصل می‌شود.
کلیدواژه ها
مراجع
<p>-1</p>