مقایسه مورفولوژیکی جمعیت‌های طبیعی و پرتو‌دیده Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) در ایران

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1پژوهشکده کشاورزی هسته ای
2گروه گیاه‍پزشکی- پژوهشکده کشاورزی- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
مگس میوه مدیترانهCeratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) یکی از مهمترین آفت مرکبات و بسیاری درختان میوه در ایران است و یکی از موثرترین عوامل تهدید کننده برای صادرات این محصول به شمار می‌رود. این گونه به طور گسترده در تمامی قاره‌ها در سراسر جهان پراکنده است. در بین تمامی روش‌های کنترل این آفت، تکنیک نرعقیمی (Sterile Insect Technique) توانایی مطلوبی در به حداقل رساندن جمعیت این آفت دارد، ضمن اینکه این روش، دوستدار محیط زیست نیز محسوب می‌شود. این مطالعه به منظور بررسی تغییرات مورفولوژیکی بال‌ها در بین دو جمعیت معمولی و پرتودهی C. capitata انجام شد. نتایج حاصل از آنالیزهای مورفومتریک نشان داد برخی از صفات بال C. capitata در جمعیت پرتودهی شده و نرمال تفاوت معنی‌داری دارد. با این حال، سایر مطالعات تکمیلی در خصوص ویژگی‌های مورفولوژیکی این آفت خطرناک ضروری می‌باشد. نتایج این سبک از پژوهش‌ها می‌تواند در برنامه‌های مدیریت آفت در کشور مد نظر قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
مراجع
<p>-1</p>