بررسی سازگاری و پایداری لاین های موتانت برنج در چند منطقه و دو سال

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در طی فرآیند معرفی رقم، مطالعه و سنجش میزان سازگاری و پایداری عملکرد لاین‌های اصلاح شده در شرایط مختلف محیطی در برنامه‌های اصلاح نباتات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تعداد 13 لاین موتانت حاصل از موتاسیون دو رقم محلی هاشمی و طارم محلی و یک لاین موتانت حاصل از رقم خزر به همراه چهار رقم شاهد (هاشمی، طارم محلی، خزر و گیلانه) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در سه منطقه رشت، ایستگاه تحقیقات برنج چپرسر و استان فارس طی سال‌های 1394 الی 1395، برای تعیین پایداری، ارزیابی شدند. تجزیه واریانس در همه مکان‌ها و سال‌ها به‌طور جداگانه نشان از معنی‌داری اختلاف بین لاین‌ها از نظر اغلب صفات مورد ارزیابی بود. تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر مکان، ژنوتیپ و اثرمتقابل مکان × سال × ژنوتیپ در صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه، طول خوشه، تعداد دانه سالم، تعداد دانه پوک، درصد باوری و عملکرد دانه معنی‌دار بود. مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین عملکرد را به ترتیب ژنوتیپ‌های شماره 5، 12 و 7 داشتند و کمترین میزان عملکرد در ژنوتیپ شماره 14 و رقم خزر مشاهده شد. نتایج تجزیه پایداری ژنوتیپ‌ها با روش‌های تک‌متغیره نشان داد که لاین‌های شماره 5 و 12، با توجه به دارا بودن واریانس درون مکانی پایین، ضریب تغییرات پایین و عملکرد بالا پایدارترین ژنوتیپ‌ها بودند و برای استفاده در طرح‌های تحقیقی ترویجی به‌منطور معرفی رقم انتخاب شدند.
کلیدواژه ها
موضوعات
مراجع
<p>-1</p>