استفاده از پرتوتابی گاما به منظور حذف آلودگی های میکروبی مایع رقیق کننده اسپرم گاو

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1پژوهشکده کشاورزی هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2پژوهشکده کشاورزی هسته ای
3شرکت جاهد
چکیده
رقیق کننده اسپرم محیطی است شیمیایی که‌ به منظور رقیق‌سازی و محافظت سلول‌های اسپرم در برابر شوک‌های مختلف در طول فرآوری و انجماد اسپرم‌ استفاده می‌شود. در حال حاضر رقیق کننده‌های حاوی لیپوپروتئین‌های حیوانی و عمدتاً حاوی زرده تخم مرغ بدلیل سهولت تهیه و صرفه اقتصادی بصورت تجاری تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرند. علی‌رغم استفاده از آنتی بیوتیک‌ها در رقیق کننده به دلیل مقاوت آنتی‌بیوتیکی در بسیاری از باکتری‌ها و همچنین وجود انواع آلودگی‌های قارچی و مخمر، رقیق کننده تولیدی به مدت طولانی قابلیت نگهداری ندارند. این پژوهش به منظور ارزیابی اثرات پرتوتابی گاما بر جمعیت میکروبی رقیق کننده اسپرم انجام شد. بدین منظور رقیق کننده‌ حاوی 20 درصد زرده تخم مرغ و فاقد آنتی بیوتیک با دزهای 2، 4 و 6 کیلوگری از پرتو گاما پرتوتابی شد. بررسی میکروبی رقیق کننده اسپرم نشان داد که علاوه بر آلودگی های قارچی و مخمر دارای آلودگی باکتریایی (Psedomonas spp، Micrococcus spp، Corynebactrium spp و Staphylococcus spp) نیز می‌باشد. نتایج نشان داد پرتوتابی گاما در دزهای 6-2 کیلوگری توانایی از بین بردن آلودگی های میکروبی را داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات