مطالعه تجربی اثر گاز بر یون­های گسیل شده در دستگاه پلاسما کانونی مدر kj5

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1انرژی اتمی
2دانشگاه
چکیده
یون‌های تولید شده در دستگاه‌های پلاسما کانونی به سبب داشتن ویژگی‌های خاص همواره کاربردهای زیادی در صنعت، پزشکی و پژوهش‌های علمی دارند. لذا مشخصه‌یابی این یون‌ها می‌تواند گامی مؤثر در راستای کاربرد هرچه بیشتر این دستگاه‌ها باشد. مؤلفه ولتاژ، فشار و نوع ترکیبات گاز کاری از مهمترین مؤلفه‌های عملکردی هستند که می‌تواند بر مشخصه‌های یون‌های گسیلی از دستگاه پلاسمای کانونی اثر گذار باشد. در این مطالعه، یون‌های گسیل شده از دستگاه پلاسما کانونی مدر kj5 مشخصه یابی شده و در ادامه اثر نوع گاز بر یون‌های گسیل شده از این دستگاه مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور آشکارسازی یون‌های گسیل شده از دستگاه پلاسما کانونی، آشکارساز فنجان فارادی طراحی و ساخته شده است. آشکارساز پیچه روگوفسکی نیز برای بررسی محل و کیفیت تنگش مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بررسی مؤلفه‌های بدست آمده نشان می دهد که در ولتاژ kv 12 قویترین شار یونی با گاز آرگون در فشار 5/4 تور و با گاز هیدروژن در فشار 5/1 تور حاصل شده است
کلیدواژه ها
موضوعات