رقابت حالت­های تجمعی و غیرتجمعی در اربیوم­های ۱۵۶ تا ۱۶۰

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
هسته‌‌های خاکی نادر با A~160که دارای تعداد محدودی از پروتون‌‌ها و نوترون‌‌ها خارج پوسته‌‌های بسته پروتونی Z=۶۴ و نوترونی N=۸۲ هستند، در یک منطقه گذار قرار دارند. اکثریت این هسته‌ها در حالت پایه‌شان، شکل کشیده و رفتار تجمعی دارند؛ اما با افزایش اسپین، رفتار تجمعی برخی از آن‌‌ها تغییر می‌کند و در محدوده اسپینی۵۰-۳۰I= به شکل پخت با رفتار غیرتجمعی تغییر وضعیت می‌دهند. هسته اربیوم از مشهورترین هسته‌ها در این ناحیه جرمی است. در کار حاضر با استفاده از روش "پیکربندی وابسته به نیلسون-استروتینسکی کرنک شده" به بررسی رقابت حالت‌های تجمعی و غیرتجمعی برای ایرست شدن یعنی تغییر رفتار در مسیر خط ایرست، برای ایزوتوپ‌های می‌پردازیم. بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت در این ایزوتوپ‌ها یک تغییر رفتار تدریجی با شروع از یک ایزوتوپ سبک ، که دارای رفتار نامنظم و حالت‌های همراستاشده فراوان در ناحیه اسپین پایین است، تا یک ایزوتوپ سنگین ، که تا ناحیه اسپسن بالا ( اسپین ђ۵۰) با رفتاری منظم (تجمعی) باقی می‌ماند، وجود دارد.
کلیدواژه ها
مراجع
<p>-1</p>