خواص فیزیکوشیمیایی آب فعال شده با پلاسما (PAW) و کاربردهای آن در کشاورزی و صنایع غذایی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
فناوری پلاسمای سرد یک روش اکولوژیکی، بدون نیاز به مواد شیمیایی و غیر حرارتی برای ضدعفونی سطوح است. در نتیجه فعال شدن پلاسما، آب اسیدی می‌شود که این عامل باعث تغییر در پتانسیل اکسیداسیون و احیا، رسانایی و ایجاد گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) و نیتروژن (RNS) می‌شود. در نتیجه، آب فعال شده با پلاسما (PAW) از نظر شیمیایی با آب متفاوت است و می تواند برای ضد عفونی میکروبی به‌عنوان جایگزین استفاده شود. در این مقاله تولید آب فعال شده با پلاسما به همراه خواص فیزیکی و شیمیایی و کاربردهای بالقوه آن بررسی می‌شود. آب فعال شده با پلاسما (PAW) با توجه به اسیدیته، رسانایی، پتانسیل احیا، و ایجاد ROS و RNS در آب تیمارشده بررسی می‌شود. در این مطالعه، آب فعال شده با پلاسما (PAW) از نظر کاربردهای آن برای ضدعفونی میکروبی نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. بخش آخر نقش آب فعال شده با پلاسما (PAW) را در موارد مرتبط با به‌زراعی، مانند بهبود جوانه‌زنی بذر مورد بحث قرار می‌دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات