بررسی عناصر تشکیل دهنده ترکیبات مختلف از طریق آنالیز به روش فعال سازی نوترونی گامای آنی حاصل از نوترون های گداخت D-D به روش IECF با استفاده از کد محاسباتی MCNPX

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایران، تهران ، ایران
2گروه فناوری پلاسما، پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران
چکیده
هدف از انجام این پژوهش، استفاده از دستگاه مولد نوترون IR-IECF موجود برای طراحی و برقراری چیدمان تشخیص مواد و استفاده از نوترون در تشخیص مواد است. در این کار، در ابتدا با استفاده از ابعاد و مشخصات دستگاه IR-IECF موجود و با استفاده از کد MCNP، چیدمان موردنظر طراحی و با استفاده از پروفایل دستگاه ، مقادیر مربوط به انرژی، مکان چشمه، ذرات ترابرد شده ، سطح‌ ها و سلول‌ های موردنظر و تمامی اجزای آزمایش شبیه‌سازی گردید در این پژوهش، از آنالیز فعالسازی نوترونی گامای آنی که با جذب نوترون و انتشار پرتوهای گاما به تشخیص مواد می پردازد، استفاده شد. از طریق شبیه سازی مونت کارلو، طیف های گامای آنی برای آنالیز سه ماده سیمان پرتلند، فولاد ضد زنگ و نمک طعام بدست آمد و با بررسی انرژی های آن ها در قله های مختلف، عناصر تشکیل دهنده این مواد تشخیص داده شد. نتایج، مطابقت بسیار مطلوبی با نتایج حاصل از پژوهش های مشابه صورت گرفته، نشان دادند.
کلیدواژه ها