آنالیزترمودینامیکی فرآیند رفع آلودگی پلاسمایی رادیوایزوتوپ 137Cs از گرافیت تابش دیده

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1گروه آموزشی فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
2دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
رادیوایزوتوپ 137Cs از‌جمله آلودگی‌های هسته‌ای چالش برانگیز است. در حین عملکرد راکتورهای هسته‌ای گرافیت - سوخت (HTGR)، گرافیت که از آن به‌عنوان کند کننده‌ی نوترونی استفاده می‌شود، تحت تابش قرار گرفته و دارای آلودگی‌های متنوعی (از قبیل 137Cs، 60Co و 90Sr) می‌شود و به دلیل ملاحظات صنعتی و زیست‌محیطی، رفع آلودگی گرافیت تابش دیده بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، رفع آلودگی 137Cs گیر افتاده در منافذ گرافیت موجود در راکتورهای هسته‌ای گرافیت - سوخت (HTGR) مورد آنالیز قرار گرفت. روش پیشنهادی رفع آلودگی از سطوح گرافیت تابش دیده، روش حرارتی پلاسما-اسپاترینگ با گاز تغذیه‌ی آرگون است که از آن برای کاهش مخاطرات ضایعات گرافیت پرتوزا استفاده شد و در این راستا، برای تشریح فرآیند رفع آلودگی حرارتی گرافیت تابش دیده‌ای که به دلیل بروز نقص و پیچش ناشی از اصابت تابش به آن، مستعد انتشار انرژی Wigner است، آنالیز ترمودینامیکی با استفاده از کد TERRA انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که افت آلودگی پرتویی ضایعات گرافیت تابش دیده و پارامترهای مختلف فرآیند رفع آلودگی آن، به آزادسازی انرژی Wigner وابسته است.
کلیدواژه ها