طراحی و ساخت چشمه یونی پنینگ برای سیکلوترون کلاسیک و بررسی پارامترهای مؤثر در جریان خروجی آن

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده
سیکلوترون نوعی شتابدهنده دایروی است که در آن ذرات باردار تولید شده در چشمه یون، در حضور میدان مغناطیسی به چرخش در می آیند و با وجود میدان الکتریکی در هر گاف، انرژی آنها افزایش می‌یابد تا به شعاع و انرژی نهایی برسند. چشمه یونی یکی از اجزای مهم و اساسی در شتابدهنده‌هاست. لازمه یک شتابدهنده ایجاد باریکه خروجی با جریان مناسب است که ایجاد باریکه با انرژی و جریان مورد نیاز در چشمه یون نقش اساسی در آن دارد. در این مقاله برای شتابدهندۀ سیکلوترون کلاسیک، چشمه یونی پنینگ که مناسب ترین چشمه پروتونی برای این شتابدهنده است طراحی و ساخته شد و تأثیر پارامترهای جریان گاز ورودی، ولتاژ کاتد، میدان مغناطیسی و ولتاژ کشنده بر جریان پرتو یونی آزمایش و شرایط بهینه برای ایجاد بیشترین جریان چشمه به ترتیب sccm6، kV1، T544 /0 و V1500 به‌دست آمد. مقدار جریان بهینه در شرایط خلأ Torr10-4، A22µ به‌دست آمد. نتایج نشان می دهد که یون با جریان مناسبی از چشمه یونی طراحی شده خارج می‌شود
کلیدواژه ها