نویززدایی هوشمند از تصاویر MRI مغز بر اساس گزینش و چینش فیلترها

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1گروه فیزیک دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
2گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران
چکیده
چکیده
اگرچه روش‌ها و الگوریتم‌های بسیاری برای کاستن و یا از بین بردن نویز از تصاویر پزشکی ارائه گردیده است، اما همچنان مشکل عدم حذف نویز از این تصاویر یکی از چالش‌های باقیمانده در زمینه‌ی پیش‌پردازش و نویززدایی از تصاویر پزشکی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از الگوریتم ژنتیک، به صورت هوشمند بهترین فیلترها برای نویززدایی از هر تصویر MRI گزینش شده، و سپس با چینش مناسب آن‌ها، به تصویر نویزی اعمال شد تا تصویر نهایی بهبودیافته، حاصل شود. در نهایت نتایج با استفاده از معیارهای MSE، PSNR و SSIM مورد ارزیابی قرار گرفت و مقادیر میانگین 0.00147، 28.27 و 0.69 به ترتیب برای معیارها بدست آمد. با مقایسه‌ ی نتایج بدست‌آمده با سایر روش‌هایی که در این حوزه پیشنهاد شده‌اند، نشان داده شد که عملکرد روش پیشنهادی مناسب است. بنابراین می توان روش هوشمند پیشنهادی این پژوهش را به عنوان روش مناسب جهت زدایش نویز معرفی نمود.
کلیدواژه ها