آنالیز و شبیه سازی سیستم ایمنی پسیو برداشت گرما (PHRS) راکتور VVER-1000 با استفاده از کد ترموهیدرولیکی RELAP5 MOD 3.3

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه مهندسی هسته ای- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه شیراز
چکیده
طراحی و استفاده از سیستم‌های ایمنی پسیو به عنوان یکی از راهکارهای موثر افزایش قابلیت اطمینان سیستم‌های ایمنی و در نتیجه بهبود سطح ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای قدرت در رآکتورهای نسل جدید مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در این مقاله آنالیز ترموهیدرولیکی سیستم پسیو برداشت حرارت(PHRS) رآکتورVVER-1000 برای اطمینان از کفایت عملکرد این سیستم در شرایط کارکرد عادی با استفاده از کد محاسباتیRELAP5 مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این منظور ابتدا نود‌بندی این سیستم با در نظر گرفتن مدارک موجود تعیین و سپس مدلسازی آن در کد RELAP5 صورت می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که این سیستم قادر است در فشار 27/6 مگاپاسکال و دمای هوای 36 درجه سانتی‌گراد، 52/95 مگاوات برداشت حرارت انجام دهد.

The design and use of passive safety systems as one of the effective ways to increase reliability and
safety level of nuclear power plants in new generation reactors has received much attention. In this paper, using RELAP5 computational code, the thermo-hydraulic analysis of the Passive Heat Removal System (PHRS) in the VVER-1000 reactor is investigated to ensure the capability of its performance under various conditions. For this purpose, the system nodalization is first extracted according to the available documentation and then the RELAP5 code input is developed. The results show that for 6.27 MPa pressure in steam generators and air temperature of 36 ° C, the system is able to remove 95.52 MW heat.
کلیدواژه ها
مراجع
<p>-1</p>