بررسی خواص حفاظت تابشی و مکانیکی شیشه های CaO–B2O3–SiO2در انرژی­های درمانی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
سیستم شیشه ای CaO–B2O3–SiO2 از نظر، ضریب تضعیف جرمی(MAC) و تغییرات عدد اتمی موثر شیشه-سرامیک (Zeff) با استفاده از پرتو گاما در محدوده انرژی فوتون 15KeV-15MeV مورد بررسی قرار گرفته است. ضرایب تضعیف اشعه گاما نمونه‌ها با استفاده از کد Phy-X PSD بدست آمده است. خواص مکانیکی مانند مدول های الاستیک، سختی، نسبت پواسون و ... این شیشه بصورت تحلیلی بدست آمده است. نتایج نشان می‌دهد مقادیر مدول های الاستیک مانند مدول‌های یانگ، حجمی، برشی، طولی و... کاهش جزئی را تجربه می‌کنند. همچنین افزایش میزان CaO در نمونه‌های شیشه‌ای منجر به دستیابی به موادی با محافظ تابشی با کارایی بالا می‌شود. در نهایت، از این تحقیق می‌توان از اطلاعات ارزشمندی در مورد ساختار نمونه‌های شیشه بهره‌برداری کرد.

کلید‌واژه‌ها: خواص حفاظتی، خواص مکانیکی، کد Phy-X PSD ، پرتو گاما.

.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
کلیدواژه ها