مطالعه پارامتریک انرژی جنبشی الکترون ها در برهم کنش دو باریکه نسبیتی با پلاسمای کم چگال

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در این مقاله، دو باریکه پرشدت نسبیتی بر پلاسمای کم چگال اعمال شده‌اند و تاثیر فاصله دو باریکه از هم و نیز زاویه این دو باریکه نسبت به یکدیگر بر شتاب‍دهی الکترون‍ها بررسی شده است. شبیه‌سازی‌ها با استفاده از کد ذره در سلول دو بعدی انجام شده است که نتایج نشان می‍دهند در انرژی الکترومغناطیسی بهنجار شده با افزایش فاصله، افت چگالی انرژی دیده می‍شود درحالی که با تغییر زاویه تفاوت چندانی در این انرژی دیده نمی‍شود. در انرژی جنبشی با افزایش فاصله شاهد افت انرژی هستیم به طوری که برای کمترین فاصله بیشترین مقدار انرژی را مشاهده می‍کنیم (به ازای زاویه صفر و فاصله صفر و دو و نیم میکرومتر بیشترین انرژی) درحالی‍که در زاویه های مختلف برای فاصله دوازده ونیم میکرومتر ، زاویه دو و چهار بیشترین مقدار انرژی جنبشی را داراست،با افزایش زاویه بین دو باریکه، تحولات زمانی طیف انرژی الکترون‍های پلاسما برحسب انرژی جنبشی، در زمان‍های مختلف به دلیل کوچک بودن زاویه‍ها، تفاوت چندانی در طیف‍ها مشاهده نمی‍شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
مراجع
<p>-1</p>