مطالعه زمینه شار نوترونی در دهانه کانال پرتودهی E از قلب راکتور تهران با استفاده از برهمکنش های آستانه ای

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
هدف این مقاله بررسی زمینه تابش نوترون‎های سریع با استفاده از برهمکنش‎های آستانه‎ای در کانال پرتو دهی E از قلب راکتور تهران (TRR) می‎باشد. مجموعه‎ای از پولک‎های استاندارد، در بردارنده برهمکنش‎هایی که تقریبا طیف نوترون‎های قلب راکتور را پوشش می‎دهد، مورد مطالعه قرار گرفت. حل مسئله بر دو جنبه تجربی و محاسباتی استوار است. چهار پولک استاندارد (با مشخصات تعریفی) در کانال پرتودهی E از قلب راکتور مورد پرتودهی قرار گرفت و اکتیویته (نرخ برهمکنش) آنها پس از خنک سازی به کمک آشکارساز HPGe مورد اندازه‎گیری قرار گرفت. محاسبات نیز در زمینه طیف نوترون‎های آنی (PFNS) برای 235U و 238U با استفاده از کتابخانه ENDF VIII.0 انجام گرفت و نتایج مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. توافق میان نتایج محاسباتی و تجربی برای نرخ برهمکنش پولک‎ها، اعتبار طیف محاسباتی در دهانه کانال E را نشان می‎دهد. از طرفی، شار محاسباتی نوترون‎های سریع بالاتر از 10 مگا الکترون ولت تقریبا 0.36% از شار کل بود. نتایج نشان داد زمینه تابش نوترونی در کانال‎های پرتودهی قلب راکتور تهران جهت اندازه‎گیری سطح مقطع برهمکنش‎های نوترون‎های سریع با آستانه بالا مناسب است.
کلیدواژه ها