تأثیر ناخالصی­ Ce بر ویژگی­های گرمالیانی نانوفسفرSrZrO3

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در این پژوهش نانو فسفر (x=0,0.003) SrZrO3:xCe3+ به روش سل ژل خوداحتراقی با سوخت اسید سیتریک در دمای °C 350 تهیه شد. نتایج پراش پرتو ایکس (XRD) نشان داد دمای بهینه جهت تشکیل نمونه تک فاز نانو فسفر SrZrO3:xCe3+ با ساختار بلوری پروسکایت °C 900 می باشد. اندازه بلورک ها برای قله مشهود (002) با استفاده از فرمول شرر، nm 33 براورد شد. ریخت شناسی نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) انجام شد. جهت بررسی آنالیز کمی از میزان عناصر موجود از آنالیز تفکیک انرژی پرتو ایکس (EDAX) متصل به دستگاه SEM استفاده شد. به منظور بررسی خواص ترمولومینسانس (TL)، ابتدا نمونه‌ها به مدت یک ساعت در دمای °C 400 حرارت دهی شد و سپس در بازه زمانی 1 تا min 9 با پرتو ایکس پرتودهی شدند. منحنی ترمولومینسانس به ترتیب شامل یک قله منفرد و دو قله مجزا برای نانو فسفرهای Sr0.097Ce0.003ZrO3و SrZrO3 بود.
کلیدواژه ها