بررسی ویژگی­های اپتیکی و پارامتر سینتیک نانوفسفرBaZrO3:xCe3+

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
دانشگاه پیام نور - مشهد - ایران
چکیده
چکیده:
در این پژوهش نانو فسفر (x=0,0.02) BaZrO3:xCe3+ به روش سل-ژل خوداحتراقی با سوخت اسید سیتریک در دمای °C 350 ساخته شد. نتایج پراش پرتو ایکس (XRD) نشان داد دمای بهینه جهت تشکیل نمونة تک فاز نانو فسفر BaZrO3:xCe3+ با ساختار بلوری پروسکایت °C 1350 می‌باشد. اندازة بلورک‌ها برای قله مشهود (110) با استفاده از فرمول شرر، nm 35 تخمین زده شد. ریخت‌شناسی نمونه‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) انجام شد و تحلیل نتایج مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت بررسی آنالیز کمی از میزان عناصر موجود از آنالیز تفکیک انرژی پرتو ایکس (EDAX) متصل به دستگاه SEM استفاده شد. به منظور بررسی خواص ترمولومینسانس (TL)، ابتدا نمونه‌ها به مدت یک ساعت در دمای °C 400 حرارت‌دهی شد و سپس در بازة زمانی 1 تا min 5 با پرتو x پرتودهی شدند. منحنی ترمولومینسانس به ترتیب شامل یک قله منفرد و دو قله مجزا برای نانوفسفرهای Ba0.98Ce0.02ZrO3و BaZrO3 بود.
کلیدواژه ها