تعیین لایه مرده آشکارساز HPGe

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
در این کار یک آشکارساز HPGe با کد مونت کارلو MCNP6 شبیه‌سازی و حجم فعال بلور و لایه مرده آن محاسبه شد. طیف تجربی حاصل از دو چشمه 152Eu- و 133Ba- با طیف شبیه‌سازی شده توسط کد مقایسه شد. پس از مشاهده اختلاف بین مقادیر محاسبه‌شده و داد‌های تجربی، سعی شد با تغییر دادن لایه مرده آشکارساز و اجرای کد مقدار حقیقی آن که بیشترین مطابقت را با داده‌های تجربی دارد محاسبه گردد. مقدار گزارش شده توسط شرکت سازنده برای لایه مرده 1 میلی‌متر بود که محاسبات نشان داد مقدار آن تغییر کرده است و به 75/1 میلی‌متر رسیده است.
کلید‌واژه‌ها: شبیه‌سازی مونت کارلو، MCNP6، لایه مرده
کلید‌واژه‌ها: شبیه‌سازی مونت کارلو، MCNP6، لایه مرده
کلید‌واژه‌ها: شبیه‌سازی مونت کارلو، MCNP6، لایه مرده
کلید‌واژه‌ها: شبیه‌سازی مونت کارلو، MCNP6، لایه مرده
کلید‌واژه‌ها: شبیه‌سازی مونت کارلو، MCNP6، لایه مرده
کلید‌واژه‌ها: شبیه‌سازی مونت کارلو، MCNP6، لایه مرده
کلید‌واژه‌ها: شبیه‌سازی مونت کارلو، MCNP6، لایه مرده .
کلیدواژه ها