برنامه یکپارچه برای پردازش و بازسازی داده های توموگرافی نوترون

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1دانشگاه شهید بهشتی
2دانشکده مهندسی هسته ای
چکیده
این مقاله یک برنامه یکپارچه برای توموگرافی نوترون ارائه می‌دهد. این برنامه شامل دو بخش است. بخش اول آن پیش‌پردازش و بازسازی تصویر و بررسی کیفیت بازسازی است و بخش دوم مدلسازی یک حجم ایده‌آل، مش‌بندی و گرفتن پروجکشن از آن برای تنظیم پارامترهای توموگرافی و صحت‌سنجی روش‌های بازسازی است. هدف بخش اول، بازسازی حجم برای داده‌های پروجکشن در چیدمان توموگرافی نوترون است. به طوری‌ که مراحل اجرای برنامه به طور خودکار صورت گیرد. همچنین به دلیل بهره‌گیری از روش پردازش موازی، روند بازسازی حجم در زمان بسیار کوتاهی برای روش‌های مختلف بازسازی قابل اجرا است. همچنین هدف بخش دوم به دست آوردن داده‌های پروجکشن ایده‌آل برای مقایسه انواع روش‌های بازسازی و انتخاب بهترین روش بازسازی برای نمونه مورد آزمایش است. نتایج مقایسه روش‌های بازسازی نشان داده است که این برنامه یکپارچه قادر است بازسازی حجم در زمانی در مرتبه 10 دقیقه با پارامترهای کیفیت تصویر 96 درصد به دست آورد.
کلیدواژه ها