بهینه سازی تجربی پارامترهای احیا رزین های تبادل آنیونی و کاتیونی سیستم TR نیروگاه اتمی بوشهر

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
استفاده از رزین‌های تبادل یونی یکی از روش‌های مرسوم تصفیه آب در صنایع مختلفی همچون صنایع کشاورزی، شیمیایی، هسته‌ای، داروسازی، شیرین سازی آب و ... می‌باشد. رزین‌های تبادل یونی به دو گروه اصلی رزین‌های آنیونی و کاتیونی دسته بندی می‌گردند که هر کدام بسته به گروه عاملی موجود در ساختار رزین به زیرمجموعه‌هایی شامل رزین‌های قوی و ضعیف تقسیم می‌شوند. رزین‌های تبادل یونی پس از اشباع شدن و از دست دادن ظرفیت تبادل یونی خود در صورت امکان احیا می‌شوند. احیا رزین‌های تبادل یونی جهت کاهش حجم پسماند رادیواکتیو تولیدی و نیز از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت می‌باشند؛ بنابر اهمیت احیا رزین‌های تبادل یونی، در این پروژه به بررسی بهینه سازی پارامترهای تاثیرگذار در شرایط احیا می‌پردازیم. عواملی همچون نوع و غلظت محلول احیا کننده، سرعت خطی عبوری جریان و دمای شرایط آزمایش از عوامل تاثیرگذار فرایند احیا می‌باشند. در این پروژه با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی و به کمک نرم‌افزار Minitab به بررسی شرایط احیا ستون‌های تبادل یون پرداخته شد و سپس نتیجه گردید که برای احیای رزین‌های آنیونی، غلظت، سرعت خطی، دما و نوع احیا کننده و برای رزین های کاتیونی، سرعت خطی، غلظت، نوع محلول احیا کننده و دما به ترتیب بیش‌ترین تاثیر را جهت احیا بهینه رزین‌های تبادل یونی در بین سایر عوامل دارا می‌باشند.
کلیدواژه ها