طراحی رادیوفرکانسی تیوب شتابدهی با گرادیان افزایشی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
شتابگرها، سازمان انرژی اتمی ، تهران ـ ایران
چکیده
مهمترین انگیزه برای مطالعه ی شتابدهنده‌های خطی الکترونی پرتوان اهمیت کاربردی آن است. از جمله ی این کاربردها می توان به تولید نوترون، رادیوداروها و حوزه‌ی صنعت اشاره کرد. مشخصه ی اصلی شتابدهنده‌های پرتوان، جریان بالای باریکه ی آن است. با افزایش جریان پدیده هایی نظیر بارفضایی و نیز برهمکنش متقابل باریکه و کاواکهای رادیوفرکانسی شدت یافته و طراحی شتابدهنده را پیچیده تر می کند. یکی از چالش‌های مهم در شتابدهنده‌های خطی توان بالا انتقال حداکثری توان فرکانس رادیویی به باریکه می‌باشد. میزان توان فرکانس رادیویی مورد نیاز از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده هزینه‌ی ساخت در این نوع شتابدهنده‌هاست. شتابدهنده‌های خطی موج‌رونده نوین به جهت کاهش طول، افزایش بهره‌ی انرژی و افزایش بازدهی انتقال توان به باریکه به گونه‌ای طراحی می‌شوند که گرادیان شتابدهی در طول ساختار ثابت یا افزایشی باشد. در این مقاله یک تیوب شتابدهی موج‌رونده با گرادیان افزایشی در باند S توسط کد SUPERFISH و نرم‌افزار CST شبیه سازی رادیوفرکانسی و نتایج آن ارائه شده است.
کلیدواژه ها