بررسی دزهای جذب­شده پرتو ثانویه ناشی از یون کربن درمانی در سرطان پستان

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی8639-14515، تهران، ایران
2گروه کاربرد پرتوها، دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
چکیده
اخیراً هادرون‌درمانی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان یک رقیب بالقوه پرتودرمانی مرسوم در نظر گرفته می‌شود. در این مقاله دز پرتوهای یون کربن و ذرات نوترون ثانویه به اندام‌های در معرض خطر در درمان سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفت. تومور درجه یک با قطر 1/77cm در سینه چپ فانتوم زن انسان که در معرض تابش کربنی به روش مونت‌کارلو قرار گرفته است، با استفاده از کد MCNPX 2.7 شبیه سازی شد. پرتو یون کربن با انرژی 90MeV/u به طور غیر فعال به تومور تابش شد و دز تحویلی در تومور، ریه راست و چپ، سینه‌ها، معده، مری، قفسه سینه، ستون فقرات، تیروئید، پانکراس، قلب، مغز محاسبه شد. خطای محاسبه کمتر از 1 درصد بود. نتایج نشان داد که اندام‌هایی که در فاصله دورتری از تومور قرار دارند، دز کمتری را ارائه می‌دهند. مقدار دز حاصل از یون کربن در تیروئید، مری، لوزالمعده، معده صفر است، اما آن‌ها در معرض دز ناشی از نوترون‌های ثانویه قرار می‌گیرند. با وجود توزیع دز مناسب پرتوهای یون کربن، دز ناشی از ذرات ثانویه باید در نظر گرفته شود.
کلیدواژه ها