استفاده از دو مدل جبری برای مطالعه ترازهای مزاحم هسته 122Xe

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
مذیر گروه فیزیک هسته ای دانشگاه تبریز
چکیده
در این مقاله در ایزوتوپ 122Xe ترازهای مزاحم o_2^+ 〖وo〗_3^+ که نشانه ای از ترکیب شکل های تغییر شکل یافته با حالت تقارن کروی می باشد با استفاده ازدو مدل بررسی کردیم در روش اول از یک هامیلتونین با ترکیب پیکربندی ها در قالب مدل اندرکنش بوزونی با استفاده از تحریکات دو ذره- دو حفره نزدیک به لایه های بسته و اضافه نمودن آن به هامیلتونین اصلی بررسی می شودکه هامیلتونین سیستم دارای دو شکل بندی حالت پایه با تعداد N بوزون و حالات مزاحم باN+2 بوزون توصیف خواهد شد در روش دوم از یک هامیلتونین گذار بین حدود تقارنی کروی و تغییر شکل یافته محوری که بر اساس جبر لی بی نهایت بعد SU(1,1) تعریف شده است استفاده می کنیم و دراین هامیلتونین ترکیب تقارن ها توسط پارامتر کنترلی انجام می گیرد نتایج نشان داد هر دو مدل انتخابی تمام ترازهای انرژی مزاحم و باند پایه را به خوبی توصیف می نماید دقت روش اول در توصیف ترازهای باند پایه بهتر از مدل مبنی بر هامیلتونین گذاری بوده در مقابل هامیلتونین گذاری ترازهای برانگیخته را به خوبی توصیف می نماید
کلیدواژه ها