بررسی هایپرترمی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده
سرطان یکی از شایع ترین بیماری های حال حاضر جهان است که بشر در طی سالیان متوالی با آن دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از روش های درمان سرطان هایپرترمی (گرما درمانی) می باشد که به معنای حقیقی کلمه، گرمای بیش از حد برای بافت توموری به روش های مختلف در مدت زمان معین اعمال می گردد تا تومور از بین برود. یک روش بسیار کارآمد گرما درمانی استفاده از نانو ذرات مغناطیسی تحت میدان مغناطیسی متناوب می باشد. با اعمال میدان مغناطیسی متناوب، ذرات درون تومور شروع به ایجاد گرما می نمایند و تولید گرما به گونه ای است که دمای سلول های سرطانی را افزایش داده و باعث از بین رفتن آن ها می شود. در این مطالعه کل فرآیند گرما درمانی در نرم افزار کامسول شبیه سازی شده است. از سیال پایه اکتان و نانو ذرات مغناطیسی Fe_3 O_4 در شبیه سازی ها استفاده شده است. این شبیه سازی شامل تزریق نانو سیال به محیط متخلخل، انتشار نانو سیال در تومور و انتقال حرارت ناشی از ذرات مغناطیسی است. برای هندسه انتخاب شده و با استفاده از شبکه ریز، فشار نانو سیال و غلظت نانو سیال به عنوان تابعی از زمان محاسبه شد.
کلیدواژه ها