بررسی نحوه تاثیر گذاری محفظه محصول و جداسازی بر یکدیگر در یک ماشین سانتریفیوژ گازی در شرایط سه بُعدی با روش DSMC

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
نحوه تاثیر‌ گذاری محفظه محصول و جداسازی بر یکدیگر در طراحی ساختار بفل، هندسه اسکوپ محصول و فاصله اسکوپ محصول تا دیواره روتور و ...، در راستای افزایش میزان غنی ‌سازی سانتریفیوژ گازی، از اهمیت بالایی برخوردار می‌ باشد. با این هدف، شبیه‌سازی حاضر در شرایط سه بُعدی با روش DSMC انجام شد. با استفاده از این شبیه‌سازی، امواج شوک در ناحیه اسکوپ محصول به صورت واقعی نمایش داده شد و با بررسی دامنه این امواج، میزان ارتباط‌گیری دو محفظه محصول و جداسازی و نقش بفل در این ارتباط‌گیری مورد مطالعه قرار گرفت. در شبیه‌سازی‌های دو بُعدی انجام شده تا کنون فرض بر عدم تاثیر‌ گذاری محفظه محصول بر محفظه جداسازی و خنثی شدن اثر نیروی درگ اسکوپ محصول، توسط بفل بود. نتایج نشان داد که بر خلاف این فرض؛ بفل، باعث حذف کامل اثر اسکوپ محصول در نقش محرک مکانیکی نشده و اثر نیروی درگ آن را خنثی نمی ‌کند.
کلیدواژه ها