گامی در راستای موتاسیون بریدینگ گوجه فرنگی در شرایط درون شیشه

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
رئیس پژوهشکده کشاورزی هسته ای
چکیده
این مطالعه با هدف تعیین دز بهینه اشعه گاما به‌منظور پرتودهی نوساقه های گوجه فرنگی رشد یافته در شرایط درون شیشه انجام شد. نوساقه های حاصل از کشت هیپوکوتیل در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی 2/1 میلی گرم در لیتر زآتین و 2/0 میلی گرم در لیتر IAA تکثیر شدند. نوساقه های 30 روزه به قطعات بطول 1 سانتی متر حاوی 1-2 جوانه جانبی تقسیم شده و سپس با سطوح مختلف اشعه گاما شامل کنترل (بدون پرتوتابی)، 10، 20، 30، 40 یا 50 گری پرتوتابی شدند. یک ماه پس از اعمال تیمار اشعه گاما، برخی صفات رشدی شامل تعداد نوساقه، طول نو ساقه، وزن تر به ازای نوساقه به همراه رنگیزه‌های برگ اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد با افزایش شدت تشعشع صفات وزن تر، کلروفیل a، b، a+b و کاروتنوئیدها روند کاهشی نشان دادند. براساس نتایج بدست آمده 35 گری بعنوان تشعشع بهینه جهت ایجاد موتاسیون و کاهش 50 درصد وزن تر بدست آمد که می تواند در مطالعات موتاسیون بریدینگ گوجه فرنگی در شرایط درون‌شیشه استفاده شود.
کلیدواژه ها
موضوعات