محاسبه طیف انرژی و انتقال ایزوتوپی هسته Ru102 با استفاده از مدل اندرکنش بوزونی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
مذیر گروه فیزیک هسته ای دانشگاه تبریز
چکیده
در این مطالعه، طیف انرژی و همچنین انتقال ایزوتوپی هسته‌ تعیین شده است. با استفاده از مدل اندرکنش بوزونی در حد تقارنی کروی U(5)، حالت‌های موجود بر اساس افزایش عدد کوانتومی تعداد بوزون d برچسب زده شد. ابتدا ترازهای انرژی بازتولید شده و صحت اعداد کوانتومی در برچسب‌زنی حالت‌ها تایید شد. سپس با استفاده از شدت گذار تک‌قطبی الکتریکی، ثابت‌های موجود در رابطه انتقال ایزوتوپی تعیین گردید. پیش‌بینی مدل انتخابی انطباق مناسبی را با مقادیر تجربی متناظر نشان داده و کارائی چارچوب مطالعاتی و نحوه برچسب‌زنی حالات را تأیید می‌نماید. با استفاده از اعداد کوانتومی موجود این حد تقارنی، انتقال ایزوتوپی در تطابق با مقدار تجربی گزارش شده، حاصل گردید. بر اساس نتایج این مطالعه می‌توان تغییرات در شعاع باری را بر اساس افزایش تعداد بوزون‌ها برای هسته توجیه نمود. همچنین انطباق مقادیر تئوری و تجربی در ترازهای برانگیخته بالاتر کاهش پیدا می‌کند که این نتیجه را می توان به عنوان نشانه ای از ترکیب تقارن‌ها این هسته تفسیر نمود.
کلیدواژه ها