بررسی استفاده از روش قرص زنی SPS بر پاسخ دزیمتری ترمولومینسانس نمونه­های سرامیکی کلسیم فسفات

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
دزیمتری روشی برای تمایز بخشی و طبقه‌بندی تجهیزات، تایید پذیرش پرتوگیری و کنترل عملکرد در محصولات پرتودیده است. در محدوده Gy1000- 10 که محدوده دزیمتری محصولات کشاورزی است، انتخاب‌های زیادی که تمام محدوده را پوشش دهد وجود ندارد. نیاز به یک دزیمتر قابل اعتماد، ارزان قیمت با قابلیت ساخت آسان و سیستم قرائت راحت، جهت استفاده در دزیمتری روزانه محصولات کشاورزی، ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به معادل بودن مواد سرامیکی کلسیم فسفات با استخوان، وجود پایداری حرارتی بالا و قابلیت میزبانی ناخالصی از این مواد به عنوان مواد دزیمتری به روش ترمولومینسانس استفاده شده است. برای کاهش خطای دزیمتری و سهولت در استفاده از قرص به جای پودر استفاده می شود. هدف از انجام کار بررسی نتایج پاسخ دزیمتری نمونه های کلسیم فسفات به صورت پودر و قرص حاصل از آنها به روش SPS می باشد. نتایج نشان می دهد که پاسخ دزیمتری قرص های تولید شده با در نظر گیری کمیت های حساسیت و موقعیت قرارگیری قله منحنی درخشش رو به بهبودی است. هم چنین نتایج پاسخ دزیمتری به نوع کلسیم فسفات وابسته بوده و پاسخ دزیمتری نمونه های بتاتری کلسیم فسفات مناسب تر می باشد.
کلیدواژه ها