ارزیابی مشخصات عملکردی دزیمتر صفحه موازی نانو کامپوزیت PVA/MWCNT-OH در مقابل پرتوهای گاما در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
در این تحقیق، یک دزیمتر نانوکامپوزیت بر پایه پلی وینیل الکل/نانولوله کربنی چند جداره هیدروکسیل (PVA/MWCNT-OH) جدید برای پرتوهای فوتون طراحی و ساخته شده است. دزیمتر صفحه موازی با حجم حساس 40/0 سانتی متر مکعب با نانوکامپوزیت PVA/MWCNT-OH ساخته شده که مجهز به رابط تا پاسخ آن در برابر تابش توسط یک الکترومتر استاندارد ثبت شود. مشخصات عملکردی دزیمتر نانو کامپوزیت خانگی (HNC ) در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه (SSDL) با پرتودهی دستگاه Picker V9 Co-60 مورد بررسی قرار گرفت. حساسیت دزیمتر HNC حدود سه برابر بیشتر از دزیمترهای استاندارد مرجع (35/0 سانتی متر مکعب اتاقک یونش صفحه موازی Ross) بود. تست‌های عملکرد دیگری مانند جریان نشتی، پاسخ خطی بر اساس دز تابش، پاسخ اشباع، اثر قطبیت، وابستگی جهت، اندازه میدان و وابستگی انرژی انجام شد. تمامی نتایج به دست آمده با استاندارد IEC 60731مطابقت خوبی داشتند که اخیرا در ژورنال Measurement منتشر شده است [2]. بنابراین، دزیمتر HNC برای روش‌های دزیمتری معمول در میدان‌های پرتوی فوتون مناسب است.
کلیدواژه ها