بررسی برخی صفات جوانه زنی بذر کلزا تحت تنش شوری، در اثر تیمار غیرمستقیم با پلاسمای سرد کم فشار

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1عضو هیئت علمی
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایران
چکیده
این پژوهش به منظور بررسی نقش پرایمینگ بذر با استفاده از پلاسمای سرد، بر تحمل تنش شوری در گیاه کلزا در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه، به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال 1401 اجرا شد. تیمارهای بذر قبل از کاشت، در راکتور پلاسمایی RF با فرکانس 56/13 مگا هرتز، توان متغیر بین 0 تا 600 وات و در فشار پایین انجام پذیرفت. علاوه بر این ترکیب سه گاز اکسیژن، آرگون و نیتروژن (به نسبت 1 ،2 و 2 به ترتیب) به عنوان گاز در حال کار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی سه سطح شوری و هفت سطح پلاسما بودند. تنش شوری به طور معنی‌داری سبب کاهش درصد جوانه زنی، طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه، وزن خشک ساقه‌چه، وزن خشک ریشه‌چه گردید. پرایمینگ بذر با پلاسمای موجب کاهش اثرات منفی تنش شوری در تمامی ویژگی‌های اندازه‌گیری شده گردید. قرار گرفتن بذور کلزا در تیمارهای پلاسمایی 200 وات در زمان نه دقیقه بیشترین اثر تحریک‌کننده‌ای را با توجه به درصد جوانه‌زنی و رشد گیاه‌چه‌ها در کلزا نشان داد.
کلیدواژه ها
موضوعات