طراحی و شبیه سازی تفنگ الکترونی برای کلایسترون چند باریکه­ای 5/7 مگاوات باندS

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در این مقاله به طراحی و شبیه سازی تفنگ الکترونی یک کلایسترون چند باریکه ای با توان 7.5 مگاوات در باند فرکانسی S پرداخته شده است. تعداد کل باریکه های الکترونی این تفنگ الکترونی 40 عدد است. ولتاژ کاری تفنگ الکترونی 55 کیلو ولت، جریان کل 304 آمپر و پروینس هر باریکه الکترونی 0.59 میکرو پروینس است. با توجه به الزامات طول عمر عملیاتی کاتد و تجربیات ساخت انواع کاتدها در داخل کشور چگالی سطحی کاتد در حدود 7.5 آمپر بر سانتی متر مربع انتخاب شده است. برای طراحی بهینه تفنگ الکترونی، در دو حالت سرد و گرم بررسی شده است. حالت سرد همان طراحی اولیه، و حالت گرم ناشی از گرمای کاتد و سایر عوامل گرم‌کننده که باعث انبساط اجزا و در نتیجه تغییرات ابعاد تفنگ می‌شوند، بدست آمده است. این شبیه‌سازی در دو محیط شبیه سازی CST و ANSYS انجام شده و نتایج حاصل از تطابق خوبی برخوردار است.
کلیدواژه ها