ارزیابی اثرات زیست­شناختی نسبی باریکه پروتونی مورد­استفاده در درمان سرطان

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1فیزیک- دانشکده علوم- دانشگهه حکیم سبزواری
2گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری
چکیده
پروتون‌ درمانی شکلی رایج از پرتودرمانی خارجی است بطوریکه امروزه به‌عنوان یکی از روش‌های درمانی موثر در درمان سرطان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت قله براگ باریکه پروتونی در درمان سرطان لازم است تا مقادیر اثربخشی زیست‌شناختی نسبی ( RBE) باریکه پروتونی مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین، میزان RBE پرتوهای پروتون با انرژی‌های مختلف از طریق شبیه‌سازی مونت‌کارلو بررسی شده است.
برای محاسبه مقادیر RBE باریکه پروتونی در اطراف قله براگ، ابتدا انرژی پروتون‌ها توسط کدMCNPx محاسبه شد. درنهایت، میزان RBE برای پروتون‌های با انرژی‌های مختلف در مکان قله براگ توسط ابزارGEANT4 با تخمین شکست‌های دو رشته‌ای در مولکول DNA بدست آمد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مقادیر RBE برای باریکه پروتونی با انرژی‌های مختلف در اطراف قله براگ به شدت به انرژی پروتون وابسته است. هم‌چنین، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقدار RBE در انرژی‌های پایین (زیرMeV1) بسیار بیشتر از مقادیر محاسبه شده در انرژی‌های بالا است.
با توجه به مقادیر RBE محاسبه‌شده در این مطالعه می‌توان چنین استنباط نمود که باریکه پروتونی می‌تواند آسیب-های زیست شناختی بیشتری نسبت به باریکه‌های فوتونی ایجاد نماید که می‌تواند در درمان سرطان موثر واقع شود.
کلیدواژه ها