ارزیابی پاسخ دزیمتر ژل فریک ژلاتین

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
فیزیک ،علوم‌پایه ،دانشگاه بین المللی امام خمینی،قزوین،ایران
چکیده
دزیمترهای ژل فریک از جمله ابزارهایی است که می توانند برای اندازه گیری دز در کاربردهای پزشکی استفاده شوند. در این دزیمترها، تبدیل یون فروس به یون فریک در اثر پرتودهی منجر به تغییر چگالی نوری متناسب با تغییرات دز می شود. در این پژوهش، دزیمترهای ژل فریک ژلاتین با دو درصد متفاوت ژل آماده شدند. پس از پرتودهی دزیمترها در سیستم گاماسل تا دز 50 گری، پاسخ دزیمتر با استفاده از طیف سنج نوری تحلیل شد. نتایج نشان دادند که دزیمترهای ژل فریک ژلاتین تهیه شده، در محدوده دز10-50 گری پاسخ خطی دارند. انحراف معیار جذب اندازه گیری شده توسط دزیمترها در محدوده 018/0-06/0 است. همچنین انحراف معیار جذب هر دزیمتر با افزایش دز زیاد می‌شود. دقت پاسخ دزیمتر با افزایش درصد وزنی ژل کاهش می یابد. دزیمترهای ژل فریک ژلاتین آماده شده تکرارپذیری خوبی دارند. ارزیابی حساسیت دزیمترهای ژل فریک ژلاتین تهیه شده نشان داد که افزایش غلظت ژل سبب کاهش حساسیت دزیمتر می گردد.
کلیدواژه ها