بررسی کاهش تشکیل کراد در فرآیند استخراج حلالی توریم از محلول فروشویی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
کارمند پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
در این تحقیق کاهش تشکیل کراد در فرآیند استخراج حلالی توریم از محلول فروشویی حاصل از فروشویی کانسنگ توریم مورد بررسی قرار گرفت. اثر 4 فاکتور نوع فلوکولانت، زمان همزنی، نسبت فاز آلی به آبی، غلظت و نوع اصلاح-کننده فاز در کاهش تشکیل کراد از فرآیند استخراج حلالی توریم بوسیله دی اتیل هگزیل فسفریک اسید از محلول فروشویی با محیط اسید سولفوریک بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده و با توجه به وجود ذرات کلوئیدی در محلول فروشویی، با استفاده از فلوکولانت A-26 میزان تشکیل کراد از 42 تا 22 میلی لیتر کاهش یافت. همچنین، با حداقل کردن زمان همزنی توأم با در نظر گرفتن میزان استخراج توریم، میزان تشکیل کراد کاهش می‌یابد. با افزایش حجم فاز آبی، ذرات کلوئیدی موجود در محلول افزایش یافته و میزان تشکیل کراد تشدید می‌شود. اصلاح-کننده دو دکانول با غلظت 5% اثر بسیار خوبی در کاهش میزان تشکیل کراد داشت. بطوریکه در شرایط بهینه، استخراج توریم 8/94 % و میزان تشکیل کراد از 42 به 3 میلی لیتر کاهش یافت.
کلیدواژه ها