تولید نانوذرات CdZnTe و بررسی دزسنجی گرمالیانی آنها در برابر تابش های یونیزان

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
دانشکده علوم پایه دانشگاه جامع امام حسین(ع) مرکز علم و فناوری فیزیک
چکیده
در این کار تحقیقی، بلورهای کادمیم، زینک، تلوراید(Cd1-xZnxTe) به روش آسیاب گلوله ای (Ball mill) در سه غلظت متفاوت از روی 2/0 ، 3/0 و 4/0 به نانو ذرات تبدیل شدند. بررسی ساختار کریستالی با کمک الگوی پراش اشعه ایکس(XDR) انجام گرفت. دز سنجی گرمالیانی در برابر تابش های گاما (در دو دز متفاوت)، و بتا برروی نمونه ها انجام شد بررسی نتایج نشان داد که نانو ذرات به تابش گاما حساسیت خوبی نشان می دهند اما حساسیت نانو ذرات به تابش بتا کم است در ضمن میزان پاسخ با میزان دز گاما رابطه خطی ندارند.
Abstract:
‌ In this research work, the crystals of cadmium, zinc, telluride (Cd1-xZnxTe) were transformed into nanoparticles by ball mill method in three different concentrations of 0.2, 0.3 and 0.4 zinc. The investigation of the crystal structure was done with the help of X-ray diffraction (XDR) pattern. Thermal dosimetry against gamma radiation (in two different doses), and beta radiation was performed on the samples. The results indicated that nanoparticles have good sensitivity to gamma irradiation, but the samples have low sensitivity to beta radiation. Meanwhile the response rate does not have a linear relationship with the gamma dose rate
کلیدواژه ها