تولید، کنترل کیفی و مطالعه توزیع زیستی رادیو ایمونوکنژوگه 67Ga-Bn-DOTA-antiCD20 به منظور تصویر برداری از لنفوم غیر هوچکین

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها
2دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
چکیده
در مطالعات فراوانی در حوزه تحقیق و توسعه رادیوداروهای مبتنی بر مونوکلونال آنتی بادی ها، آنتی بادی های مونوکلونال متعددی توسط شلاتورهای دو منظوره ( BFCA ) مختلف با روش های متفاوت به منظور توسعه زمینه رادیوداروهای درمانی و تشخیصی با رادیونوکلئیدهای مختلف نشاندار شده اند. در این مطالعه رادیوایمونوکنژوگه 67Ga-Bn-DOTA-Rituximab (با خلوص رادیوشیمیایی بیشتر از 96% ، اکتیویته ویژه 5.66 ± 0.9 μCi/μg) با میانگین شلاتور متصل شده به هر مولکول آنتی بادی با تعداد 0.9 ± 3.9 تهیه و برای ادامه مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. در مطالعات سلولی با هدف ارزیابی واکنش پذیری زیستی رادیوایمونوکنژوگه تهیه شده نسبت به رده سلولی Raji میانگین اتصال 85% به دست آمد و ترکیب نشاندار شده تا 48 ساعت پس از تهیه پایداری قابل توجهی از خود نشان داد. در مطالعات ارزیابی توزیع زیستی، تجمع رادیوایمونوکنژوگه در بافت های مورد مطالعه الگوی مشابه با سایر رادیوداروهای نشاندار شده ضد CD20 را از خود نشان داد.
کلیدواژه ها