تولید، کنترل کیفی و مطالعه توزیع زیستی رادیو ایمونوکنژوگه 67Ga-CHX-A''-DTPA-Rituximab به منظور تصویر برداری از لنفوم غیر هوچکین

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1شرکت توسعه فناوری پلاسما
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها
چکیده
آنتی بادی های مونوکلونال توسط شلاتورهای دو منظوره ( BFCA ) مختلف با روش های متفاوت به منظورتوسعه رادیوداروهای درمانی و تشخیصی با رادیو نوکلئیدهای مختلف نشاندار شده اند. در این مطالعه رادیوایمونوکنژوگه 67Ga-CHX-A''-DTPA-Rituximab (با خلوص رادیوشیمیایی بیشتر از 97% ، اکتیویته ویژه 5.88 ± 0.8 μCi/μg) با میانگین شلاتور متصل شده به هر مولکول آنتی بادی با تعداد 1.2 ± 4.6 تهیه و برای ادامه مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. پس از انجام مطالعه واکنش پذیری زیستی به روش Lindmo در مقابل رده سلولی Raji نتیجه برابر 84% به دست آمد که قابل قبول می باشد و همچنین ترکیب نشاندار شده تا 48 ساعت پس از تهیه پایداری قابل توجهی را در بافر فسفات و سرم خون از خود نشان داد. مطالعه توزیع زیستی رادیوایمونوکنژوگه تهیه شده نشان داد که تجمع رادیوایمونوکنژوگه در بافت های مورد مطالعه الگوی مشابه با سایر رادیوداروهای نشاندار شده ضد CD20 را از خود نشان می دهد.
کلیدواژه ها