امکان سنجی بهینه سازی پرتودهی سنگ توپاز به منظور کاهش پرتوزایی آن­ها در راکتور تحقیقاتی تهران

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1دانشکده مهندسی هسته ای
2انرژی اتمی
3سازمان انرژی اتمی
چکیده
پرتودهی سنگ توپاز یکی از کاربردهای تجاری راکتور تحقیقاتی می باشد. یکی از موارد بهینه سازی سنگ توپاز، استفاده از باریکه ی نوترونی است. برای عمل بهبود بخشی و تغییر رنگ سنگ توپاز، نوترون سریع مورد نیاز است و عامل فعال سازی ناخالصی ها در سنگ توپاز و همچنین پرتوزا شدن آن ها، نوترون حرارتی می باشد. برای کاهش پرتوزایی توپاز، باید میزان شار نوترون های حرارتی با وجود فیلترهای جاذب این نوع نوترون کاهش یابد. در این پژوهش، دیواره ی ظرف پرتودهی حاوی توپاز از جنس آلومینیوم و در حالت دیگر از جنس آلومینیوم و سرب به ضخامت های 1 و 2 و 3 میلی متر در نظر گرفته شده است و میزان شار نوترون ها و گرمای بجای مانده ناشی از نوترون و گاما در ظرف حاوی توپاز توسط کد MCNPX در دو کانال پرتودهی در مرکز قلب و حاشیه ی قلب محاسبه گردیده است. به عنوان نمونه در هنگام استفاده از سرب به همراه آلومینیوم در دیواره ی ظرف، میزان شار نوترون حرارتی و گرمای بجای مانده ناشی از گاما کاهش می یابد و در یکسری از حالت ها، به میزان 10% تا 20% تغییر یافته است.
کلیدواژه ها