بهینه سازی طیف سنج نوترون چند-کندکننده ای به منظور اندازه گیری طیف نوترون فوق حرارتی در BNCT

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - گروه فیزیک
2دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
یکی از الزامات راه‌اندازی سامانه درمانی مبتنی‌بر جذب نوترون در بور (BNCT)، اندازه‌گیری دقیق طیف انرژی نوترون در ناحیه انرژیِ درمانی است. ابزارها و روش‌‌های مختلفی به صورت برخط و یا تأخیری در حین درمان یا قبل از درمان برای اندازه‌گیری طیف انرژی نوترونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تفاوت اندازه‌گیری طیف نوترونِ درمانی در BNCT و الزام طراحی سامانه اختصاصی برای این روش، غالب‌بودن نوترون فوق‌حرارتی در طیف انرژی و کوچک بودن بازه انرژی مناسب برای درمان (بازه انرژی eV 4 تا keV 10) است. به همین جهت به ابزار اندازه‌گیری نیاز است که بتواند تغییرات طیف انرژی نوترون را در این بازه انرژی نشان دهد. در حال حاضر راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) تنها چشمه نوترون قابل استفاده برای BNCT در ایران است. در این پژوهش، امکان‌سنجی طراحی و بهینه‌سازی طیف‌نگار نوترون چندکندکننده‌ای (MMNS) استوانه‌ای با جنس پلی‌اتیلن مبتنی‌بر آشکارساز نوترون حرارتی LiI(Eu) برای اندازه‌گیری طیف باریکه نوترون درمانی به‌دست آمده از شکل‌دهنده طیف در TRR برای BNCT، انجام شده است. همچنین بازیابی طیف با کد بازیابی AFITBUNKI صورت گرفته است.
کلیدواژه ها