ضرورت انجام آزمون های Out of Pile سوخت هسته ای از تئوری تا انجام آزمایش

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
• ویژگیهای ترموفیزیکی و ترمومکانیکی قرص سوخت از اهمیت زیادی برخوردار است که با انجام آزمایشات Out of Pileتعیین می‌گردد. این آزماشات شامل اندازه‌گیری رفتار شوک حرارتی، خزش و هدایت حرارتی بوده که در حقیقت رفتار سوخت را در صورت وقوع حادثه و تحت تابش اشعه در داخل راکتور پیش‌بینی میکند. از طرف دیگر اطلاعات بدست آمده به منظور تهیه کدهای هسته‌ای که جهت پیش‌بینی رفتار سوخت بکار می‌رود، ضروری میباشد. با انجام این آزمایش‌ها و تحلیل نتایج بدست‌آمده میتوان رفتار سوخت مصرفی را در صورت وقوع حادثه احتمالی پیش‌بینی و مدیریت نمود. همچنین نتایج بدست‌آمده از این آزمایشات، در طراحی سوخت‌های جدید نیز اهمیت دارد و میزان کارکرد مفید سوخت در راکتور را پیش‌بینی می‌کند. در مقاله حاضر به تشریح و ضرورت انجام این آزمایشات پرداخته شده است. همچنین رفتار قرص سوخت هسته ای اکسید اورانیم در داخل راکتور و در شرایط بروز حادثه که از نظر شوک حرارتی، هدایت حرارتی و خزش یا استحکام دمای بالای سوخت داخل راکتور و در شرایط بحرانی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها