ساخت هدف مناسب برای اندازه­گیری سطح مقطع PIGE

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
بعلت وجود رزونانس‌های بسیار باریک و متوالی در توابع تحریکی واکنش‌های گسیل پرتو گامای پروتون- القایی، استفاده از هدف نازک و بادوام برای اندازه‌گیری دقیق سطح مقطع مهم می‌باشد. اهداف مورد استفاده باید پایداری مکانیکی و شیمیای مناسبی داشته باشند و در طی پرتودهی دوام بیاورند. در این کار برای اندازه‌گیری سطح مقطع واکنش هسته‌ای 11B(p, p𝛾1-0)11B ، یک هدف نازک AgB2O3/ بوسیله روش لایه‌نشانی تبخیر در خلاءء ساخته شد. هدف ساخته‌شده با استفاده از روش‌های EBS و DIGE مشخصه‌یابی شد. مقادیر ضخامت بدست آمده با این دو روش، باتوجه به عدم قطعیت‌ها، توافق خوبی با یکدیگر دارند. مقادیر یکنواختی و پایداری هدف در تحت بمباران با باریکه مورد بررسی قرار گرفت.

کلید‌واژه‌ها: گسیل پرتو گامای پروتون-القایی، هدفهای نازکB2O3، سطح مقطع دیفرانسیلی
کلید‌واژه‌ها: گسیل پرتو گامای پروتون-القایی، هدفهای نازکB2O3، سطح مقطع دیفرانسیلی
لید‌واژه‌ها: گسیل پرتو گامای پروتون-القایی، هدفهای نازکB2O3، سطح مقطع دیفرانسیلی
لید‌واژه‌ها: گسیل پرتو گامای پروتون-القایی، هدفهای نازکB2O3، سطح مقطع دیفرانسیلی
کلیدواژه ها