استخراج هم­افزای اورانیم در سیستم غشای مایع امولسیونی با استفاده از ترکیب استخراج گرهای TBP و HTTA

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه پژوهشی جداسازی ایزوتوپی، پژوهشکده چرخه سوخت، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران-ایران
چکیده
تغلیظ شده کانسنگ اورانیم دارای مقداری ناخالصی است و نمی‌توان آن را مستقیماً برای تولید سوخت نیروگاه‌های هسته ای بکار برد و لازم است عملیات خالص‌سازی بیشتری روی آن صورت پذیرد تا خلوص آن به حد استاندارد برسد. در این کار پژوهشی، استخراج هم‌افزای یون‌های اورانیل از یک محلول اسیدی (2=pH) با استفاده از سیستم غشای مایع امولسیونی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور مخلوط تری‌بوتیل فسفات (TBP) و تنوئیل‌تری فلورواستن (HTTA) بعنوان استخراج‌گر و اسپن-80 بعنوان سورفکتانت برای پایداری امولسیون مورد استفاده قرار گرفتند. نسبت حجمی فاز خوراک به فاز امولسیون نیز 5 به 1 درنظر گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که ترکیب این دو استخراج‌گر در مقایسه با هرکدام از استخراج‌گرها، درصد انتقال یون‌های اورانیل از میان غشا را بطور قابل توجهی افزایش می‌دهند. بطوریکه در غلظت های برابر از TBP و HTTA (mol/l 01/0 ) و در کمتر از 5 دقیقه، میزان انتقال یون‌های اورانیل به 26/96 درصد می‌رسد.
کلیدواژه ها